< AKTUALNOŚCI

06 października 2016

W dniach 5-6 października odbywało się posiedzenie Senatu. W związku z ogłoszoną przez Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza przerwą, obrady będą kontynuowane 20 października.

W czasie posiedzenia Izba odwołała Marka Chrzanowskiego ze składu Rady Polityki Pieniężnej. Miało to związek ze złożona przez niego dymisją. Marek Chrzanowski został następnie wybrany przez Premier Beatę Szydło na nowego Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Izba przyjęła z 42. poprawkami ustawę o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, której projekt przygotował rząd. Jej celem jest wprowadzenie jasnych zasad oraz procedur udzielania zamówień, w drodze umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, zapewniających zgodność z obowiązującym w tym zakresie prawem Unii Europejskiej. Ustawa bowiem wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy  tzw. dyrektywy koncesyjnej z 2014 r.,  mającej zapewnić przejrzyste i konkurencyjne zasady wyboru koncesjonariusza z jednoczesną gwarancją dopuszczalnej prawem unijnym elastyczności tego postępowania. Celem poprawek senackich jest m.in. uregulowanie kwestii koncesji in-house w ustawie koncesyjnej analogicznie do tego, jak to zrobił ustawodawca w Prawie Zamówień Publicznych. Wiele poprawek ma ponadto charakter doprecyzowujący.

Senatorowie uchwalili bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Celem nowelizacji  jest dostosowanie prawa krajowego do regulacji unijnych związanych z transportem morskim płynnych olejów i tłuszczów. Nowelizacja dotyczy także wymagań higienicznych w odniesieniu do transportu morskiego cukru luzem. Zmiany mają charakter techniczny i porządkujący.

Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz niektórych innych ustaw, wywodzącej się z projektu rządowego. Nowelizacja ma na celu nadanie Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Bez poprawek przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego. Był to projekt rządowy. Nowelizacja przewiduje  odstąpienie od konkursów przy zatrudnianiu na kierownicze stanowiska w AMW – prezesa AMW będzie powoływał premier na wniosek ministra obrony narodowej, a jego zastępców –  minister obrony narodowej. Z kolei prezes agencji będzie powoływał i odwoływał dyrektorów oddziałów regionalnych agencji i ich zastępców oraz osoby na stanowiska kierownicze w biurze prezesa agencji. W nowelizacji określono też zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa przekazanym agencji na podstawie decyzji danego ministra.

Także bez poprawek uchwalono ustawę o ratyfikacji przyjętego w Paryżu 12 grudnia 2015 r. Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku 19 maja 1992 r. Senat wyraził zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP tego porozumienia. Sprawozdanie połączonych Komisji Środowiska oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawił Senator Adam Gawęda. Ustanawia ono wielostronne zasady ochrony klimatu po 2020 r. Jego celem jest zapewnienie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dzięki globalnemu i solidarnemu wysiłkowi wszystkich państw. Transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki ma zmierzać – w długiej perspektywie – do rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach.

27 posiedzenie Senatu

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski