< AKTUALNOŚCI

07 grudnia 2016

Na 31. posiedzeniu, które trwało, aż 6 dni Senat rozpatrzył 25 ustaw, do 9 z nich wprowadzając poprawki. Zdecydował  również o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i podjął uchwałę okolicznościową w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Izba zmieniła też składy swoich komisji.

 

Do najważniejszych ustaw nad którymi pracował Sejm należy zaliczyć Ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawę o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. W pierwszej z nich Senat wprowadził poprawkę, która zwiększa kwotę wolną od podatku dla najuboższych do 6600 złotych, a w drugiej zaproponował likwidacje zapisów o pierwszeństwie demonstracji organizowanych przez władze państwowe i związki wyznaniowe. 

 

Poniżej lista ustaw nad którymi pracował Senat. Szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć pod linkiem http://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia-senatu/art,9303,28-listopada2-grudnia-i-7-grudnia-2016-r-.html 

 

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – przyjęta z poprawką

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 – przyjęta z poprawkami

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Poprawki do ustawy o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – przyjęta z poprawkami

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników – przyjęta bez poprawek

Poprawki do ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – przyjęta z poprawką

Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt – przyjęta bez poprawek

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r. – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Poprawki Senatu do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach – przyjęta bez poprawek

31. posiedzenie Senatu

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski