< AKTUALNOŚCI

22 czerwca 2017

Zakończyło się 43 posiedzenie Senatu, podczas którego Izba przyjęła bez poprawek 6 ustaw. Szczególną uwagę należy zwrócić na ustawę o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (projekt senacki), która zmienia definicję osoby represjonowanej oraz zasady przyznawania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Nowa definicja obejmuje osoby represjonowane w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r., a nie jak obecnie – do 4 czerwca 1989 r. Świadczenie pieniężne ma być przyznawane w dotychczasowej wysokości, bezterminowo i bez względu na dochód osoby uprawnionej. Jeśli chodzi o pomoc pieniężną, to poza jednorazową będzie można też udzielić pomocy okresowej, do 6 miesięcy w wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie. Dzięki noweli działacze opozycji i osoby represjonowane zyskają nowe uprawnienia, m.in. będą mogli korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Nowe przepisy przewidują utworzenie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organu opiniodawczo-doradczego, a także powołanie wojewódzkich rad kombatanckich. Ustawa rozszerza zakres podmiotowy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego o żołnierzy pełniących służbę w polskich organizacjach podziemnych do października 1963 r., a nie do końca 1956 r.

 

Równie istotna Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu ,,Za życiem” ma na celu wsparcie rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Zgodnie z nowelą rodzina opiekująca się dzieckiem z niepełnosprawnością będzie mogła wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji obowiązków domowych w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Ustawa przewiduje też powstanie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, których zadaniem będzie wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej. Nowe przepisy mają też pomóc opiekunom osób niepełnosprawnych powrócić na rynek pracy. Przewidziano m.in. preferencyjne warunki do zakładania działalności gospodarczej przez opiekunów osób niepełnosprawnych oraz zachęcanie innych bezrobotnych do zakładania żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania.

 

Ponadto Senatorowie przyjęli:

-Ustawę o zmianie ustawy o obligacjach

-Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

-Ustawę o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

-Ustawę o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Izba przyjęła też opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253.

43 posiedzenie Senatu

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski