< AKTUALNOŚCI

29 czerwca 2017

Zakończyło się 44 posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim trzy ustawy, wprowadziła poprawkę do noweli umożliwiającej stosowanie marihuany w celach medycznych. Zdecydowała także o wniesieniu do Sejmu senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

 

Izba w obecności krewnych Mariana Smoluchowskiego podjęła uchwałę w 100. rocznicę śmierci tego genialnego polskiego fizyka. Przypomniano w niej, że 5 września 2017 r. minie 100 lat od jego przedwczesnej śmierci. Ten jeden z najwybitniejszych światowych uczonych przełomu XIX i XX w.

 

Senat przyjął bez poprawek ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (projekt rządowy). Jej celem jest określenie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego poszczególnym grupom zawodowym tych pracowników, uwzględniającego rodzaj wykonywanej pracy, a także sposobu i harmonogramu dochodzenia do ustalonego poziomu wynagrodzenia zasadniczego. Zgodnie z ustawą, najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym.

 

Do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (projekt poselski) Senat wprowadził poprawkę, która doprecyzowuje, że leki recepturowe zawierające w składzie marihuanę wydawane będą z przepisu lekarza tylko na tzw. receptach Rpw, stosowanych w przypadku produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe. Recept na takie leki nie będą mogli wystawiać lekarze weterynarii.

 

Izba bez zmian przyjęła ustawę o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (projekt senacki), która wprowadza zakaz nadawania nazw propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny szkołom, szpitalom, instytucjom kultury i osiedlom, a także wznoszenia takich pomników. Zakaz ten nie będzie dotyczył pomników, które nie są wystawione na widok publiczny lub są postawione w innym celu, w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej czy naukowej, a także pomników wpisanych do rejestru zabytków i znajdujących się na cmentarzach.

 

Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, przygotowanego przez Komisję Ustawodawczą jako realizacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 8 czerwca 2016 r. TK stwierdził w nim niezgodność przepisów ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami z Konstytucją i Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje obniżenie osobom niepełnosprawnym opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy o koszt udostępnienia pojazdu, gdy egzaminu nie przeprowadza się z wykorzystaniem pojazdu wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, ale pojazdu osoby niepełnosprawnej, przystosowanego do rodzaju schorzenia.

44 posiedzenie Senatu

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski