< AKTUALNOŚCI

25 października 2016

Krajowa Izba Gospodarcza zorganizowała VI Europejski Meeting Gospodarczy pt.: POLITYKA KLIMATYCZNO – ENERGETYCZNA UE. PROTOKÓŁ COP 21. POLSKA DROGA – WSPÓLNE CELE. Meeting odbył się w Warszawie 25 października. Wydarzenie było kontynuacją cyklu konferencji poświęconych polityce klimatyczno-energetycznej UE organizowanych corocznie przez Krajową Izbę Gospodarczą. Do wystąpień i uczestnictwa w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele: gospodarki polskiej i europejskiej, świata nauki, ochrony środowiska, związków zawodowych, administracji publicznej, Rządu, Sejmu i Senatu RP.

 

Senator Adam Gawęda, zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności reprezentował na meetingu wyżej wymienioną Komisję.

 

W trakcie swojego wystąpienia Senator Adam Gawęda mówił:

"Polska nie powinna przyjąć nowych obciążeń dot. polityki klimatycznej. Podpisaliśmy porozumienie paryskie w którym warunki realizacji celów klimatycznych są elastyczne i uwzględniają możliwości i interesy narodowe. Polska realizuje strategię suwerenności energetycznej i aspiruje, by być wśród krajów niezależnych energetycznie zarówno w obszarze wytwarzania, jak również importu. Powrót do koncepcji Unii Energetycznej nie może odzwierciedlać pierwotnego jej kształtu. Nie możemy po prostu przyjąć zapisu o dekarbonizacji gospodarki. Musimy umiejętnie połączyć cele redukcji emisji CO z celami niezależności energetycznej. Ponadto nasza gospodarka, w dużej części energochłonna, nie może być obciążona wyższymi kosztami energii. Nie możemy też mając na uwadze europejski rynek energii przyjąć założenia, że energia silnie dotowana zostanie wprowadzona bez instrumentów ochronnych traktując go jako rynek konkurencyjny, bo w istocie nim nie jest. Powinniśmy realizując wspólne cele unijne przyjąć własne drogi równoległych, równorzędnych i korzystnych rozwiązań dla energetyki konwencjonalnej i nowoczesnej, dla energetyki rozproszonej i prosumenckiej, dla energetyki odnawialnej i stworzenia dobrych ram dla nowoczesnej gospodarki."

 

Europejski Meeting Gospodarczy

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski