< AKTUALNOŚCI

09 czerwca 2016

Senat rozpatruje ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej oraz wnioski płynące z rożnych środowisk zmierzające do uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych oraz promowanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych.

 

Do wspomnianych pozaekonomicznych celów zamówień publicznych należą:
a) użycie przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji itp.,
b) wprowadzenie nowej procedury – partnerstwa innowacyjnego, przeznaczonej donabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku,
c) promowanie zatrudnienia osób defaworyzowanych
d) umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych takich jak dostępność, ciągłość i trwałość oferowanych kluczowych usług.

 

Ważne propozycje dotyczą wzmocnienia przepisów o stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert. Zamawiający kryterium ceny będą mogli zastosować jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%, tylko jeżeli przedmiot zamówienia ma ustalone standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, jeżeli dodatkowo wykażą w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia.

Ustawa zapewnienia lepszy dostęp do rynku małym i średnim przedsiębiorcom dzięki ułatwieniu udzielania zamówień w częściach, o które łatwiej będzie się ubiegać MŚP i wprowadzeniu pułapu górnych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (średni roczny obrót – maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia).

 

Równie ważne jest uwzględnienie aspektów społecznych poprzez stworzenie zachęt do stosowania klauzul społecznych przez zamawiających oraz wprowadzenie obowiązku postawienia warunku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w przypadku zamówień na usługi i roboty budowlane, w sytuacji gdy spełnione są kryteria stosunku pracy określone w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

 

W projekcie przewidziane są wyłączenia stosowania ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej progów unijnych, np. w zakresie niektórych usług leśnych czy obecne w obowiązującej ustawie wyłączenie dotyczące zamówień związanych ze Strefą Rewitalizacji.

 

Projektowana ustawa uelastyczni możliwości udzielania wykonawcom zaliczek. Zaliczki będą mogły być udzielane także jeżeli zamówienie na dostawy lub usługi będzie finansowane ze środków krajowych.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych rozpatrywana przez Senat

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski