< AKTUALNOŚCI

21 grudnia 2016

Podczas 32. posiedzenia Izba rozpatrzyła 29 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki. Podjęła też 5 uchwał okolicznościowych, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy, a także zmieniła przepisy swojego regulaminu i skład swojej komisji.

Przed przystąpieniem do obrad Senat minutą ciszy uczcił zmarłego 7 grudnia 2016 r. polskiego działacza na Litwie Jana Mincewicza.

 

Lista ustaw nad którymi pracował Senat na 31. posiedzeniu: 
 

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – przyjęta bez poprawek

Ustawa o wyposażeniu morskim – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin – przyjęta z poprawkami

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającej Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisanej w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. – przyjęta bez poprawek

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Umowy o rozliczeniach wielostronnych w rublach transferowych i o utworzeniu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., a także Statutu tego Banku, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r. i 23 listopada 1977 r., sporządzonego w Moskwie dnia 18 grudnia 1990 r. – przyjęta bez poprawek

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o zmianie Porozumienia o utworzeniu i działalności Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej z dnia 22 października 1963 r., ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r., oraz Statutu Międzynarodowego Banku Współpracy Gospodarczej, ze zmianami wprowadzonymi Protokołami z dnia 18 grudnia 1970 r., 23 listopada 1977 r. i 18 grudnia 1990 r. sporządzonego w Warszawie dnia 25 listopada 2014 r.– przyjęta bez poprawek

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego

Uchwała w 110. rocznicę powstania Polskiej Macierzy Szkolnej

Uchwała w 25. rocznicę zakończenia działalności Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Uchwała w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek”

Uchwała w 46. rocznicę krwawej masakry robotników w Szczecinie i na Wybrzeżu

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw – przyjęta bez poprawek

Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017‒2020” – przyjęta bez poprawek

Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017‒2020” – przyjęta bez poprawek

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości – przyjęta bez poprawek

Ustawa – Prawo oświatowe – przyjęta bez poprawek

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – przyjęta bez poprawek

 

Podsumowanie 32. posiedzenia Senatu

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski