< AKTUALNOŚCI

11 lipca 2016

Ubiegły tydzień rozpoczął się XI edycją Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz. Senator Adam Gawęda został zaproszony do udziału w Sesji Inauguracyjnej pt. „Polski rynek energii, petrochemii oraz gazu na etapie intensywnych zmian”. Więcej o konferencji można przeczytać w osobnym artykule: http://www.adamgaweda.pl/xi-edycja-ogolnopolskiego-kongresu-petrobiznes-paliwa-chemia-gaz/

W tym tygodniu miało także miejsce 22. posiedzenie Senatu. W trakcie obrad pracowała Komisja Gospodarki narodowej i Innowacyjności. Jedynym punktem obrad było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Senat w trakcie posiedzenia uchwalił kilka istotnych ustaw:

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Głównym celem nowelizacji jest zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi oraz ograniczenie negatywnego wpływu tego procederu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych. Chodzi o zmniejszenie szarej strefy oraz zwiększenie wpływów z podatku VAT do budżetu państwa. „Po zmianach obowiązek zapłaty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw płynnych zasadniczo będzie powstawał w ciągu 5 dni od momentu wprowadzenia paliwa do kraju. Zapłacony w ten sposób podatek będzie pomniejszał podatek należny do zapłaty wynikający z deklaracji podatkowej” – głosi uzasadnienie do ustawy. Podstawą naliczania podatku będzie aktualna cena paliwa, ogłaszana w Biuletynie Informacji Publicznej resortu finansów. Ustawa wprowadza też zmiany w ustawie Prawo energetyczne oraz w ustawie o podatku akcyzowym. Ograniczone zostanie wykonywanie funkcji usługowej przez składy podatkowe i zarejestrowanych odbiorców. Usługi będą mogły być świadczone wyłącznie na rzecz podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce lub podmiotów zagranicznych mających oddział z siedzibą w naszym kraju. Rozwiązanie to będzie dotyczyć wyłącznie nabywania paliw silnikowych i nie obejmie paliw zwolnionych z akcyzy.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Ustawa ma na celu  dostosowanie prawa celnego do unijnego kodeksu celnego, którego niektóre przepisy są stosowane od 1 maja br. Chodzi o  poprawę funkcjonowania unii celnej jako całości, w tym jednolite stosowanie przepisów celnych na całym obszarze celnym Unii Europejskiej przez krajowe służby celne państw członkowskich. Ustawa przewiduje, że wszelka wymiana informacji między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami a organami celnymi, a także przechowywanie tych informacji odbywać się będzie za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. Elektronizacja obsługi procesów celnych będzie wdrażana do końca 2020 r. i doprowadzi do wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów. Zmiany dotyczą też długu celnego i zabezpieczeń celnych – chodzi o możliwość korzystania z zabezpieczenia w obniżonej wysokości oraz zwiększenie przypadków wygaśnięcia długu celnego. Przewidziano też zmianę postępowania celnego – nastąpi harmonizacja trybów postępowania organów celnych państw unijnych związanych z wydawaniem decyzji celnych. Nowe przepisy obejmują też instytucję uproszczonego zgłoszenia celnego oraz wpisu do rejestru zgłaszającego.

 

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

Celem jest zmiana zasad wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz państwowych i komunalnych osób prawnych. Mają być one jawne, przejrzyste i uzależnione od kryteriów obiektywnych, czyli wielkości firm i osiąganych przez nie wyników. Wynagrodzenia będą określane uchwałą walnego zgromadzenia danej spółki. Wynagrodzenie całkowite członka organu zarządzającego będzie składało się z określonej kwotowo części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe, oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki. Część stała wynagrodzenia miesięcznego ma być uzależniona od spełnienia w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych co najmniej dwóch przesłanek dotyczących działalności spółki: wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. Ustawa wprowadza widełki dla wynagrodzenia podstawowego członków zarządu, które będzie zależało od wielkości spółki.  Uregulowana zostaje zasada wypłacania odpraw: nie będą mogły być wyższe niż trzykrotność części stałej wynagrodzenia i to pod warunkiem pełnienia funkcji przez co najmniej dwanaście miesięcy.

 

Ustawa o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Nowelizacja ma na celu przeniesienie podległości i nadzoru nad wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego z zarządu województwa do ministra rolnictwa i  rozwoju wsi. Jednostki doradztwa rolniczego będą państwowymi jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną.  Minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie nadawał w drodze zarządzenia statuty tym jednostkom, powoływał ich dyrektorów według jednolitych kryteriów oraz powoływał członków Społecznych Rad Doradztwa Rolniczego działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Będzie też kontrolował i oceniał działalność jednostki doradztwa rolniczego oraz pracę jej dyrektora i Rady. Nowe statuty wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego obowiązywać będą od dnia wejścia w życie ustawy.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja modyfikuje kryteria stosowane przez Polską Komisję Akredytacyjną w procesie oceny jakości kształcenia i oceny działalności podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni. Komisja nie będzie musiała weryfikować licznych warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne, aby prowadzić studia na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia. Ma się koncentrować na kwestiach merytorycznych związanych z oceną jakości kształcenia. Ułatwiona będzie też procedura uzyskania stypendium socjalnego przez studenta, który w dniu uzyskania pełnoletności pozostawał w pieczy zastępczej. Nowelizacja wprowadza też możliwość przyznawania stypendium rektora studentom pierwszego roku – laureatom lub finalistom olimpiad o zasięgu ogólnopolskim, nawet jeśli nie były one związane z kierunkiem studiów przez nich wybranym.

 

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

Nowelizacja jednoznacznie przesądza, że niektóre kategorie środków finansowych otrzymywanych przez osoby uprawnione nie będą miały wpływu na zakres świadczeń alimentacyjnych. Chodzi o środki  w ramach programu 500+, czyli świadczenia wychowawcze wypłacane na mocy ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.  Także dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego, przysługujące na utrzymanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub rodzinnych domach dziecka,  nie będą uwzględniane przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. Ponadto środki te będą zwolnione od egzekucji komorniczej prowadzonej z rachunku bankowego lub z rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Izba podjęła uchwałę o wniesieniu do Sejmu projektu opracowanego przez senacką Komisję Ustawodawczą. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Reguluje ona problematykę wzruszalności decyzji dotyczących emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ubezpieczenia społecznego rolników. Trybunał w wyroku z 28 lutego 2012 r. zakwestionował przepis ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł zmodyfikować wcześniejszą decyzję dotyczącą ustalenia prawa do świadczenia, jeśli zmieniła się ocena przedłożonych dowodów. Wobec tego obywatel mógł być niepewny co do ostateczności decyzji o przyznaniu świadczenia, nawet wtedy jeśli ewentualny błąd w decyzji wynikał z winy urzędu. Przepis ten był przy tym zazwyczaj stosowany jako podstawa prawna umożliwiająca negatywną weryfikację, tj. zmianę czy wręcz uchylenie decyzji korzystnych dla osób zainteresowanych. Senacki projekt proponuje, aby  procedury postępowania w tych ustawach opierały się na analogicznych przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzje o wznowieniu postępowania będą więc mogły zostać wydane w sytuacji:  fałszowania dowodów, świadomego wprowadzania w błąd lub wydania decyzji w wyniku przestępstwa (w ciągu 10 lat od wydania decyzji), wyjścia na jaw nowych okoliczności lub dowodów nieznanych organowi w dniu wydania decyzji (w ciągu 5 lat od wydania decyzji), uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności orzeczenia sądu, na podstawie którego została wydana decyzja (w ciągu 5 lat od wydania decyzji), przyznania świadczenia lub jego nieprawidłowego obliczenia na skutek błędu organu (w ciągu 3 lat od wydania decyzji). Decyzje będą także mogły być zmienione bez żadnego ograniczenia czasowego, jeśli w wyniku zmiany zostałoby przyznane prawo do świadczenia lub jego wysokość zostałaby podwyższona.

 

 

Podsumowanie tygodnia 4.07-10.07

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski