< AKTUALNOŚCI

18 maja 2016

Podczas konferencji prasowej w siedzibie PGG Senator Adam Gawęda poinformował, że jeszcze tego samego dnia złoży do Prokuratury oraz Najwyższej Izby kontroli wnioski o wszczęcie postępowania sprawdzającego. Wnioski są konsekwencją audytu, który został przeprowadzony w Kompanii Węglowej przez zespół pod kierownictwem Senatora.

Jak mówił Senator – Audyt przeprowadzony w Kompanii Węglowej pozwolił na to, żeby dotknąć najistotniejszych spraw dotyczących funkcjonowania spółki. Ujawnione wnioski wskazywały na konieczność skierowania ich do Najwyższej Izby Kontroli i prokuratury..

Wnioski  dotyczą głównie spraw związanych z zawiązywaniem umów w latach 2010-2015 i zbadania tych umów pod względem legalności i gospodarności. Przedmiotem tych umów były usługi i roboty budowlane w trybie odstąpienia od przetargu, konkursu ofert oraz zamówień z wolnej ręki kierowanych do jednego wykonawcy.

 

– W czasie audytu stwierdzono, że umów kierowanych do spółek zależnych z pominięciem procedury przetargowej było bardzo dużo, w związku z tym będę wnosił, żeby zbadać funkcjonowanie i wykonywanie usług przez spółki zależne i pozostałe podmioty. Ujawniono też niegospodarność w zakresie gospodarki kopalinami towarzyszącymi, mam na myśli metan. Zdarzały się przypadki, gdy powstawały instalacje napowierzchniowe, ale nie realizowano części inwestycji pozwalającej na gospodarcze wykorzystanie tego gazu. Taka sytuacja miała miejsce w kopalni Rydułtowy – wyliczał Senator.

 

– Będę też wnosił o sprawdzenie pod względem legalności i gospodarności tzw. umów doradczych, wyszczególnionych w raporcie z audytu, na kwotę 44,7 mln zł. Chcemy, by prokuratura i NIK zbadały celowość tych umów i stwierdziły, czy nie doszło do nadużyć, oraz czy rada nadzorcza należycie wykonywała swoje zadania dotyczące zlecania takich umów i czy nie doszło w tym obszarze do złamania prawa – mówił Adam Gawęda.

Kolejną sprawą, którą może objąć postępowanie sprawdzające będzie sprzedaż węgla.


– W latach 2011-2012 Kompania poniosła bardzo duże starty z powodu zmniejszonego wolumenu sprzedaży. W tym samym czasie duża ilość węgla została zaimportowana do Polski. Będę wnosił o zbadanie poprawności podejmowanych decyzji w tej sprawie – informował Adam Gawęda.

Przedmiotem troski senatora jest też prawidłowość podejmowania przez radę nadzorczą stałego nadzoru nad działalnością spółki. W czasie audytu zauważono bowiem, że inwestycje, np. łączące kopalnie Sośnica i Makoszowy, nie były poprzedzone właściwą analizą. Z tego powodu spółka straciła ponad 200 mln zł.

Jeden z wniosków do NIK dotyczy całościowego funkcjonowania ratownictwa górniczego.


– Ujawniliśmy, że kopalnie ponoszą olbrzymie koszty funkcjonowania ratownictwa. Ratownictwo jest potrzebne, musi zabezpieczać pracę ludzi, jednak oprócz tego, ze zastępy ratownicze funkcjonują w samych kopalniach każda kopalnia musi oddelegowywać swoje zastępy do pełnienia dyżurów w okręgowych stacjach ratownictwa górniczego – wyjaśnił.

Senator Adam Gawęda składa zawiadomienie do NIK i Prokuratury

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski