< AKTUALNOŚCI

27 kwietnia 2016

Konferencja Episkopatu Polski zorganizowała konferencję pt. „Nowoczesna energetyka i ekologia, a  nauczanie Papieża Franciszka – encyklika Laudato si”.  W imieniu Senatora Gawędy napisane przez niego przemówienie wygłosił sekretarz komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności – Pan Ignacy Grodecki.
Poniżej można zapoznać się z treścią przemówienia.

Energia stanowi jedną z najważniejszych materialnych potrzeb życiowych człowieka. Jej produkcji, tak jak każdej działalności człowieka, towarzyszy korzystanie ze środowiska, a ubocznym tego skutkiem jest emisja zanieczyszczeń, zwłaszcza gdy jako paliwa stosuje się węgiel czy inne paliwa kopalne. W przypadku energetyki przemysłowej i zawodowej ostre wymagania ochrony środowiska wymuszają stosowanie najlepszych, dostępnych technologii produkcji energii elektrycznej i ciepła. Proponowane rozwiązania pozwalają na wysoką sprawność i ciągłe wymuszają „doskonalenie technologiczne”. Efektem tego jest znacząca redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych i zawodowych. Natomiast produkcja ciepła, z wykorzystaniem węgla jako paliwa, w sektorze komunalnym, budownictwie jednorodzinnym, budynkach użyteczności publicznej nie wyłączając  rolnictwa, leśnictwa, czy zakładów przemysłowych, nie zawsze realizowana jest z zastosowaniem wysokosprawnych instalacji oczyszczania spalin. To obszar gdzie stosowane są jeszcze przestarzałe instalacje kotłowe c.o. oraz piece domowe, gdzie stosowana jest „zła praktyka” spalania węgli niesortymentowych, jak również spalanie oraz współspalanie odpadów komunalnych – powoduje bardzo duże emisje zanieczyszczeń do atmosfery. Sprawność energetyczna tych instalacji jest niska
i nie przekracza średniorocznie 50%. Skutkiem tego jest przekraczające normy, nadmierne zużycie węgla i zanieczyszczenie powietrza poprzez tzw. niską emisję.

 

Przeprowadzane analizy ekonomiczne – kosztów paliwowych i eksploatacyjnych oraz analizy porównawcze emisji pyłu z jednostkowego obiektu zasilanego energią otrzymaną z różnych źródeł wykazują, że kotły z pełną automatyzacją procesu spalania opalane paliwami stałymi mogą konkurować z kotłami olejowymi pod względem emisyjności. Również koszty eksploatacyjne obejmujące koszt energii elektrycznej zużywanej przez instalację grzewczą, koszt wywozu odpadów paleniskowych, robociznę obsługi instalacji oraz koszt paliwa są najniższe dla węglowych kotłów retortowych lub zasilanych peletami wspomaganych źródłami energii odnawialnej. Z ekologicznego punktu widzenia wszystkie rozwiązania gwarantują znaczącą redukcję emisji. Dodatni efekt ekonomiczny wykazują instalacje zasilane paliwem węglowym indywidualnie i w połączeniu z energią odnawialną.

W tym momencie należy przypomnieć, że paliwa węglowe w ogrzewnictwie komunalnym i indywidualnym stosowane są w formie „sortymentów ziarnowych” o różnym rozmiarze ziarna, jako kostka, orzech, groszek. Miały węglowe z uwagi na swój drobnoziarnisty charakter stosowane są w kotłach z rusztem mechanicznym, ale i dla zastosowania tego sortymentu węglowego w kotłach małej mocy znaleziono rozwiązania techniczne, skutkujące stosunkowo wysoką sprawnością energetyczną i efektywnością ekologiczną. Do „ekologicznych paliw stałych” zalicza się: koks opałowy, karbonizaty, brykiety węglowe, brykiety węglowe z udziałem biomasy.

Uzyskiwanie taniego i czystego ciepła z paliw stałych – węgla i biomasy uwarunkowane jest stosowaniem tzw. dobrych praktyk, w tym użytkowaniem paliw o odpowiednich właściwościach fizykochemicznych i stabilnej jakości dostosowanych do typu/rodzaju kotła, nowoczesnych kotłów/pieców, nowoczesnych konstrukcji kominowych oraz zapewnieniu odpowiedniej eksploatacji instalacji spalania w ciągu całego roku, zwłaszcza w sezonie grzewczym.

 

Do „Dobrych praktyk spalania” w instalacjach produkcji ciepła małej mocy, zwłaszcza w domowych kotłach, piecach zalicza się:

 • właściwy dobór paliwa do paleniska; ilość emitowanych zanieczyszczeń ze spalania paliwa stałego w warstwie uzależniona jest nie tylko od techniki organizacji spalania, składu chemicznego paliwa, ale także od wielkości ziarna;

 • optymalna konstrukcja kotła/pieca zapewniająca:

  • optymalną organizacja procesu spalania i dobór parametrów procesowych, takich jak: temperatura spalania produktów rozkładu paliwa, odpowiedni stosunek ilości powietrza do spalanego paliwa, zapewniającego całkowite jego spalenie;

  • zapewnienie maksymalnej sprawności pozyskania ciepła użytecznego
   z wyprodukowanej energii.

Otrzymywanie użytecznej energii cieplnej dla celów bytowych (ogrzewanie pomieszczeń, gotowanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej), w ogrzewnictwie indywidualnym i komunalnym należy rozpatrywać, podobnie jak w skali przemysłowej, jako produkcję w instalacji małej mocy, która podlega rygorom oceny pod względem efektywności ekonomicznej, technicznej i ekologicznej. O uzyskiwaniu wysokiej efektywności ekologiczno-ekonomicznej instalacji produkcji ciepła stanowi nie tylko wybór właściwego paliwa, ale także inne elementy instalacji, czyli odpowiednio dobrany kocioł oraz komin.

Tradycyjne instalacje spalania są urządzeniami starej generacji, o niskiej sprawności cieplnej i wysokiej emisji zanieczyszczeń. Podstawowe ich wady to:

 • nierównomierne obciążenie cieplne komory spalania i wymiennika;

 • brak kontrolowanego, efektywnego systemu doprowadzenia powietrza wtórnego;

 • brak strefy dopalania produktów zgazowania węgla;

 • możliwość spalania i współspalania odpadów, co znacząco wpływa na wzrost emisji toksycznych zanieczyszczeń.

 

Nowoczesne instalacje kotłowe, realizujące technikę górnego spalania są urządzeniami nowej generacji, w których wyeliminowano podstawowe wady tradycyjnych, przestarzałych konstrukcji. Instalacje kotłowe realizujące technikę dolnego spalania w części złoża posiadają dodatkowy kanał dopalania. Wyposażone są one w efektywne systemy dystrybucji powietrza często z regulacją pracy wentylatora za pomocą elektronicznych sterowników, które powodują lepsze dopalanie lotnych produktów rozkładu paliwa stałego. Wskutek tego wzrasta sprawność energetyczna kotła a maleje emisja zanieczyszczeń.

Najnowsze rozwiązania kotłów c.o. to kotły retortowe, palnikowe wyposażone w system dystrybucji powietrza pierwotnego i wtórnego oraz retortę, do której cyklicznie doprowadzone jest kwalifikowane stałe paliwo – wegiel czy pelety drzewne do górnej strefy spalania. Zautomatyzowanie procesu spalania w tych kotłach powoduje, że charakteryzują się one bardzo wysoką sprawnością energetyczną (nawet ponad 90%) a redukcja emisji zanieczyszczeń sięga prawie 99% !!

 

Dobór komina jest również ważnym czynnikiem, który ma wpływ na osiąganą eksploatacyjną efektywność energetyczno-ekologiczno-ekonomiczną instalacji spalania. Ciąg naturalny czy wymuszony, paliwo, organizacja procesu spalania to czynniki wzajemnie zależne, wpływające na efektywność energetyczną i ekologiczną pozyskiwania energii cieplnej w pracującej instalacji spalania

Reasumując, stosowanie dobrych praktyk, tj. nowoczesnych ciągłych technik spalania, kwalifikowanych i standaryzowanych paliw oraz odpowiednio dobranych instalacji kominowych, w produkcji energii do celów bytowych z węgla i biomasy w kotłach c.o. instalowanych w indywidualnym i komunalnym ogrzewnictwie, pozwala uzyskać wysoką sprawność produkcji ciepła użytecznego (zwiększyć sprawność energetyczną), znacząco zredukować emisję zanieczyszczeń, zmniejszyć ilość zużywanego paliwa, a tym samym uzyskiwać korzyści ekonomiczne i co najważniejsze poprawę stanu środowiska.

 

Na koniec pragnę podkreślić potrzebę zintegrowania programów i działań na poziomach regionalnych i lokalnych z dużym udziałem samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz instytutów naukowo badawczych i parków technologicznych. Świadomość współdziałania i koniecznej dobrej współpracy jest gwarantem skutecznej polityki ochrony powietrza i środowiska.

 

 

Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych i ochrona powietrza – przemówienie na konferencji „Nowoczesna energetyka i ekologia, a nauczanie Papieża Franciszka – encyklika Laudato si’

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski