< AKTUALNOŚCI

20 grudnia 2018

Na 68. posiedzeniu Senator Adam Gawęda zdawał sprawozdanie dot. ustawy "o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa". Ta ważna ustawa została przyjęta przez Senat BEZ POPRAWEK co jest dobrą wiadomością dla wszystkich zainteresowanych. 

 

Wystąpienie Senatora w trakcie debaty:

"Ustawa ta jakby uzupełnia ten katalog osób, które będą uprawnione do pobrania tego świadczenia rekompensacyjnego. Pragnę przypomnieć, że w oparciu o tę ustawę tym świadczeniem objęci będą byli pracownicy, których stosunek pracy z przedsiębiorstwem górniczym został rozwiązany na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i którzy po ustaniu tego stosunku pracy nabyli prawo do zasiłku dla bezrobotnych oraz bezpośrednio po zakończeniu pobierania tego zasiłku, emeryci i renciści mający ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy i – co ważne – wdowy, wdowcy i sieroty, którzy mają ustalone prawo do renty rodzinnej po pracowniku zmarłym w czasie trwania stosunku pracy, emerycie lub renciście z przedsiębiorstwa górniczego, jeżeli utrata uprawnienia do bezpłatnego węgla nie została im zrekompensowana w inny sposób. Nie ukrywam, że bardzo często wielu tych, którzy nie byli objęci poprzednią ustawą z października ubiegłego roku, wnosili o to, by oni również mogli skorzystać z mocy tej ustawy. Ta ustawa, która wpłynęła do Senatu i którą procedujemy, obejmuje ten poszerzony katalog. I z tego miejsca chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować ministerstwu za przygotowanie tej ustawy.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Pragnę jeszcze dodać, że w trakcie debaty, dyskusji na posiedzeniu komisji padło pytanie, czy to świadczenie nie będzie miało wpływu na inne świadczenia, przysługujące np. z tytułu alimentów bądź świadczeń socjalnych. Wyjaśnienie zarówno ze strony ministerstwa, jak i Biura Legislacyjnego było takie, że ten projekt ustawy nie będzie miał na to wpływu. Bardzo dziękuję."

Druga ustawa o rekompensacie za utracony deputat przyjęta przez Senat

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski