< AKTUALNOŚCI

27 lipca 2017

W debacie senator Adam Gawęda podkreślił, że warto w tak szeroko omawianej ustawie o odnawialnych źródłach energii, zadać sobie zasadnicze pytanie: jaki jest cel tej ustawy w całym systemie energetycznym. Przytoczone uzasadnienie wskazuje, że jest to urealnienie opłaty zastępczej i uelastycznienie całego systemu certyfikacji świadectw pochodzenia. Senator wskazał, że nie możemy pomijać również innego bardzo ważnego aspektu: czym jest energetyka w Polsce, czym jest energetyka w całym sektorze gospodarczym i jak powinna być traktowana. Bo przecież nikt nie wyobraża sobie, że może jej w jakimkolwiek czasie zabraknąć albo że może być ona elementem poważniejszego zawirowania w naszym państwie. W związku z tym energia, która jest ważna z perspektywy funkcjonowania całej gospodarki, powinna być zagwarantowana, zabezpieczona. Powinna docierać do nas po relatywnie niskich cenach umożliwiających rozwój gospodarczy i akceptowalnych dla każdego gospodarstwa domowego.

 

 W dyskusji przewija się mocno perspektywa funkcjonowania prawodawstwa unijnego obejmującego cały sektor energii, a w szczególności regulacje prawne skierowane na eliminację węgla z systemu energetycznego, co nie tylko jest szkodliwe dla naszej gospodarki, ale na przykładzie niemieckiej energetyki niemożliwe do wypełnienia. Wg danych niezależnych, międzynarodowych instytucji w RFN cena energii w wyniku zaangażowania olbrzymich środków w OZE w ostatnim dziesięcioleciu wzrosła niemal dwukrotnie, a wzrost obciążeń dla obywatela Niemiec wzrósł o ponad 22%, przy czym ze wszystkich krajów europejskich, to w Niemczech zużywa się najwięcej węgla brunatnego, który stanowi podstawę mocy wytwórczej (ok. 48% energii w całym systemie!) - warto w tym miejscu o tym powiedzieć i wyciągać właściwe wnioski przy kształtowaniu polskiego modelu energetycznego.

 

 Proponowana ustawa wpisuje się w proces urealniania udziału odnawialnych źródeł energii w polskiej energetyce, nie jest dziełem przypadku i nie odbywa się tylko dzisiaj. Problem złego funkcjonowania obrotu certyfikatami świadectw pochodzenia, zbyt dużego przemiarowania wysokości opłaty zastępczej obserwujemy już od wielu lat, dlatego proponujemy uelastycznienie tego systemu oraz poszukania równowagi pomiędzy wsparciem OZE a kosztami dla energetyki konwencjonalnej.

 

Omawiane rozwiązania są odpowiedzią na poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie nowoczesnej energetyki, energetyki kogeneracyjnej, zawodowej, ciepłowniczej i prosumenckiej. Przykłady dobrych rozwiązań, nowoczesnych technologii, polskich firm - czempionów, które dysponując bogatym zapleczem, mogą rozwijać nowoczesną energetykę, o znacznie większej sprawności w oparciu o technologie już w Polsce znane jest bardzo wiele. Oczywiście polityka klimatyczna i polityka unijna nie zawsze leżą w naszym interesie, dostrzegamy tu bardzo poważne sprzeczności. Jednak myślę, że wykorzystanie tych zapisów, które dają nam szansę na dobry zrównoważony rozwój przy jednoczesnym skierowaniu wsparcia dla rozproszonej energetyki odnawialnej - czyli dedykowanej dla obywateli (nowoczesne systemy ogrzewania domów, system dociepleń, pompy ciepła) pozwolą na to, żeby w przyszłości nie tylko osiągać cel – bo na dzisiaj, jeśli chodzi o energetykę wiatrową, już jesteśmy na poziomie roku 2020 – ale również, wypełniając zobowiązania unijne osiągnąć 15% udział OZE do roku 2020, przy jednoczesnym unowocześnieniu całego sektora energii.

 

Celem bowiem zasadniczym dla polskiej energetyki jest wdrażanie rozwiązań i technologii wykorzystując głównie potencjał naszej gospodarki, w tym czyste technologie węglowe, własne surowce energetyczne przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznych dostaw energii po akceptowalnych cenach zarówno dla przemysłu, gospodarki jak i dla odbiorcy indywidualnego - każdego gospodarstwa domowego.

 

 

Dyskusja o ustawie o odnawialnych źródłach - 
dyskusją o przeszłości polskiej energetyki

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski