< AKTUALNOŚCI

29 grudnia 2018

Na zwołanym 28.12. nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu, które zakończyło się dziś w nocy, senator Adam Gawęda przedstawił sprawozdanie z prac połączonych komisji: Budżetu i Finansów Publicznych; Środowiska oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na temat ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

 

Ustawa wprowadza 3 zmiany szczególnie ważne dla obywateli:

1. Obniżenie wysokości podatku akcyzowego i opłaty przejściowej płaconej co miesiąc przez odbiorców w gospodarstwach domowych. Opłaty przesyłowe i dystrybucyjne, płacone przez odbiorców, mają pozostać na poziomie z 31 grudnia 2018 r.

2. W 2019 r. ceny energii zostają ustalone na poziomie taryf i cenników sprzedawców obowiązujących 30 czerwca 2018 r. Wszystkie niekorzystne umowy na dostawy prądu, które zakładają wzrost cen w stosunku do poprzedniej umowy danego podmiotu, do 1 kwietnia 2019 r. będą musiały być skorygowane i dostosowane do obecnych warunków.

3. Sprzedawcy, którzy w 2019 r. kupią energię na rynku drożej niż ustalona cena sprzedaży, będą otrzymywać bezpośredni zwrot utraconego przychodu z utworzonego przez ustawę Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny (państwowego funduszu celowego). Sposób zwrotu określi minister energii w rozporządzeniu, używając średnioważonej ceny rynkowej energii.

 

Wystąpienie Senatora Adama Gawędy w tej sprawie:

"Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie Ministrze!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na temat ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo Senatorowie! Potrzeba wprowadzenia ustawy jest związana z występującymi w 2018 r. dynamicznymi wzrostami cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. Wzrosty te są silnie związane z prowadzoną w Unii Europejskiej polityką klimatyczną. Głównym jej elementem jest system handlu przydziałami emisji dwutlenku węgla wprowadzony na obszarze Unii Europejskiej dyrektywą z 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie. Ta regulacja, ta dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zakupu uprawnień do emisji CO2 przez źródła spalania paliw. Cena uprawnień do emisji CO2 w 2017 r. oscylowała na poziomie 5–6 euro za tonę, jednak w 2018 r. zauważony został bardzo skokowy wzrost cen, o prawie 400%, średnio do 25 euro za tonę.

Ustawa w znacznym stopniu redukuje nie tylko administracyjne obciążenia rachunków za energię elektryczną poprzez zmniejszenie poziomu podatku akcyzowego z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, co jest praktycznie minimalną wartością dopuszczalną przez prawo europejskie. To prawo określa obniżenie tej akcyzy do wartości 1 euro. Obniżeniu ulegnie również opłata przejściowa, o ok. 95% dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej. Takie obniżenie stawki podatku oraz opłaty przejściowej zapewni utrzymanie łącznych kosztów odbiorców, w szczególności odbiorców w gospodarstwach domowych, na poziomie zbliżonym do poziomu z roku obecnego. Jednak obniżka podatku akcyzowego oraz opłaty przejściowej może być niewystarczająca, dlatego zastosowano jeszcze 2 inne instrumenty umożliwiające utrzymanie obecnego poziomu cen energii. Finansowanie całego mechanizmu będzie pochodziło głównie z 2 źródeł. Środki ze sprzedaży uprawnień do emisji to będzie jedno źródło, a drugie źródło to budżet państwa w zakresie zmniejszenia przychodów z obniżonej stawki podatku akcyzowego.

Pragnę podkreślić, że projekt tej ustawy zakłada ustabilizowanie ceny sprzedaży energii elektrycznej dla odbiorców końcowych w roku 2019. Jednak rok 2019 nie jest finalnym, granicznym rokiem. Instrumenty, które zostały zaproponowane w tej ustawie, mogą w sposób elastyczny przejść na kolejne lata.

Tak jak już powiedziałem, czynniki cenotwórcze, które uzasadniają wzrost cen energii elektrycznej w roku 2019 w stosunku do cen z roku bieżącego, są dosyć znaczące. W związku z tym pragnę teraz w taki katalogowy sposób przedstawić te 4 instrumenty.

Instrument pierwszy to obniżenie akcyzy, o którym już powiedziałem, z 20 zł do 5 zł za 1 MWh. Drugi to obniżenie stawki opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców o 95%. Kolejny instrument to bezpośredni zwrot utraconego przychodu – mechanizm zwrotu różnicy cen polegający na wypłacie środków finansowych do przedsiębiorstw obrotu. I czwarty instrument to krajowy system zielonych inwestycji, czyli mechanizm, który polega na dofinansowaniu projektów obejmujących nowe niskoemisyjne źródła energii, modernizacje zmniejszające jednostkowy wskaźnik emisyjności lub projektów inwestycyjnych w infrastrukturę dystrybucyjną.

Cały budżet tych 4 instrumentów to ponad 9 miliardów zł. To są szacunki, które określają, że na zmniejszenie akcyzy planuje się przeznaczyć 1 miliard 850 milionów, na zmniejszenie opłaty przejściowej – 2 miliardy 240 milionów, na wypłatę różnicy cen – ok. 4 miliardów i na krajowy system zielonych inwestycji – ok. 1 miliarda. Tak jak wspomniałem, daje to kwotę ponad 9 miliardów zł.

W trakcie debaty poruszano kwestie związane z zastosowaniem tego prawa, również z dość krótką vacatio legis. Jeśli przyjmiemy, że ta ustawa zostanie dzisiaj przyjęta, to okres vacatio legis będzie dosyć krótki.

Chcę również podkreślić, że tworzy się krajowy system zielonych inwestycji, tworzy się instrumenty, które pozwolą na realizację inwestycji systemu dystrybucyjnego, na inwestycje w instalacje odnawialnych źródeł energii, ale również na inwestycje w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe, jednostki wysokosprawnej kogeneracji, czyli chodzi tu o tę ustawę, którą podejmowaliśmy na ostatnim posiedzeniu Senatu.

Połączone komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek, jednak w trakcie debaty zostały zgłoszone wnioski mniejszości. Dziękuję bardzo."

Dzięki decyzji Sejmu i Senatu nie będzie podwyżek energii

SENATOR RP Adam Gawęda. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SENATOR RP

Adam Gawęda

 

Biuro Senatorskie: 

ul. Rynek 25

44-300 Wodzisław Śląski