WRÓĆ

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

- WNIOSEK O INTERWENCJĘ W BIURZE POSELSKIM

 1. Administratorem danych jest Biuro Poselskie Adam Gawęda z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Świętego Jana 16, 44-300 Wodzisław Śląski. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Dane osobowe podawane we wniosku są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 4. Przetwarzamy Twoje dane podane we wniosku, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

 5. Dane osobowe przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

  3. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji odpowiedzi na pytania i prośby wyrażone w formularzu kontaktowym,

 6. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 7. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie Twoich danych osobowych jest możliwy drogą listowną pod adresem: Inspektor ochrony danych osobowych Biura Poselskiego Adama Gawędy, ul. Świętego Jana 16, 44-300 Wodzisław Śląski lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@adamgaweda.pl.

 8. Twoje dane osobowe przechowywać będziemy do czasu zakończenia sprawowania przez Adama Gawędę mandatu Posła na Sejm RP IX kadencji.

 9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko
  w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 11. Nie udostępniamy przesłanych danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 12. Mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione.

Copyright Adam Gawęda 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone