Adam Gawęda, poseł na Sejm RP

Wiceminister Energii, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Pełnomocnik Rządu ds górnictwa w latach 2019-2020, Senator IX kadencji,

Przewodniczący Podkomisji i Zespołu ds transformacji regionów górniczych.

Wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych, członek Komisji Infrastruktury oraz Gospodarki i Rozwoju. Autor programu i szef zespołu audytowego dla polskiego górnictwa. Członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej,

Ekspert górniczy oraz polityki surowcowo-energetycznej.

Urodził się 3 listopada 1967 r. w Rydułtowach, mieszka w Syryni w gminie Lubomia - Powiat Wodzisławski.

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, mgr inż. górnictwa i geologii, przeszedł wszystkie szczeble kariery górniczej od nadgórnika, sztygara i nadsztygara, do stanowisk kierowniczych - szefa inwestycji i działu strzelniczego, koordynatora Zespołu Zarządzania Środkami Produkcji w Centrum Wydobywczym Południe, pełnomocnika ds systemów zarządzania a następnie koordynatora Biura Strategii w Kompanii Węglowej S.A.

Autor programu da polskiego górnictwa oraz raportu o stanie górnictwa wraz z propozycjami planu naprawczego i restrukturyzacyjnego. Szef zespołu audytowego w Polskiej Grupie Górniczej.

Członek Zespołów aktywnie uczestniczący w pracach nad raportami: 

„Potencjał redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2050”,

„Prognoza zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgiel kamienny i brunatny jako surowca dla energetyki w perspektywie 2050 roku",

„Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

W latach 1998-2007 radny Rady Powiatu Wodzisławskiego, a w II kadencji wiceprzewodniczący Rady. Inicjator i uczestnik prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego.

W Sejmie VI kadencji członek podkomisji aktywnie uczestniczący w pracach nad ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wprowadzając korzystne rozwiązania. Autor nowatorskiego rozwiązania do ustawy Prawo energetyczne wspierające energię produkowaną z metanu górniczego w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

W latach 2014-2015 radny Sejmiku Województwa Śląskiego. Podejmował działania na rzecz zadań infrastrukturalnych i gospodarczych dla tworzonego programu dla Śląska, skutecznie występował z inicjatywami modernizacji i remontów dróg wojewódzkich i regionalnych.

W latach 2015-2019 Senator RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz członek Komisji Środowiska. Powołany przez Premiera Mateusza Morawieckiego do zespołu doradczego w pracy nad Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju

W latach 2019-2020 Wiceminister Energii i Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego a następnie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. 

W Sejmie IX kadencji - 

Wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Członek Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju.

Przewodniczący Podkomisji stałej do spraw transformacji regionów zagrożonych wykluczeniem w związku z wdrożeniem Zielonego Ładu,

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Transformacji Regionów Górniczych.

© Adam Gawęda 2023